St. Michael the Archangel RC Church, Lyndhurst, NJ

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, NJ

READINGS / CZYTANIA

READINGS IN ENGLISH

 

 • Monday of the Twelfth Week in Ordinary Time

  Reading 1 Gn 12:1-9

  The LORD said to Abram:
  “Go forth from the land of your kinsfolk
  and from your father’s house to a land that I will show you.

  “I will make of you a great nation,
  and I will bless you;
  I will make your name great,
  so that you will be a blessing.
  I will bless those who bless you
  and curse those who curse you.
  All the communities of the earth
  shall find blessing in you.”

  Abram went as the LORD directed him, and Lot went with him.
  Abram was seventy-five years old when he left Haran.
  Abram took his wife, Sarai, his brother’s son Lot,
  all the possessions that they had accumulated,
  and the persons they had acquired in Haran,
  and they set out for the land of Canaan.
  When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land
  as far as the sacred place at Shechem,
  by the terebinth of Moreh.
  (The Canaanites were then in the land.)

  The LORD appeared to Abram and said,
  “To your descendants I will give this land.”
  So Abram built an altar there to the LORD who had appeared to him.
  From there he moved on to the hill country east of Bethel,
  pitching his tent with Bethel to the west and Ai to the east.
  He built an altar there to the LORD and invoked the LORD by name.
  Then Abram journeyed on by stages to the Negeb.

  Responsorial Psalm Ps 33:12-13, 18-19, 20 and 22

  R. (12) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
  Blessed the nation whose God is the LORD,
  the people he has chosen for his own inheritance.
  From heaven the LORD looks down;
  he sees all mankind.
  R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
  See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
  upon those who hope for his kindness,
  To deliver them from death
  and preserve them in spite of famine.
  R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
  Our soul waits for the LORD,
  who is our help and our shield.
  May your kindness, O LORD, be upon us
  who have put our hope in you.
  R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

  Alleluia Heb 4:12

  R. Alleluia, alleluia.
  The word of God is living and effective,
  able to discern reflections and thoughts of the heart.
  R. Alleluia, alleluia.

  Gospel Mt 7:1-5

  Jesus said to his disciples:
  “Stop judging, that you may not be judged.
  For as you judge, so will you be judged,
  and the measure with which you measure will be measured out to you.
  Why do you notice the splinter in your brother’s eye,
  but do not perceive the wooden beam in your own eye?
  How can you say to your brother,
  ‘Let me remove that splinter from your eye,’
  while the wooden beam is in your eye?
  You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first;
  then you will see clearly
  to remove the splinter from your brother’s eye.”


  – – –
  Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any part of it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, including electronic or digital, without permission in writing from the copyright owner.

CZYTANIA PO POLSKU

 

 • Czytania na poniedziałek, 26 czerwca 2017

  (Rdz 12,1-9)
  Bóg rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu.

  (Ps 33,12-13.18-20.22)
  REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba,
  widzi wszystkich ludzi.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
  aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
  według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

  (Hbr 4,12)
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

  (Mt 7,1-5)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.