St. Michael the Archangel RC Church in Lyndhurst, NJ

Parafia Św. Michała Archanioła w Lyndhurst, NJ

 

Stations of the Cross in English - Fridays after the 12pm Mass

Droga Krzyżowa po polsku - w piątki po wieczornej Mszy św. o 19:00 (7pm)

READINGS / CZYTANIA

READINGS IN ENGLISH

 

 • Tuesday of the Fifth Week of Lent

  Reading 1 Nm 21:4-9

  From Mount Hor the children of Israel set out on the Red Sea road,
  to bypass the land of Edom.
  But with their patience worn out by the journey,
  the people complained against God and Moses,
  “Why have you brought us up from Egypt to die in this desert,
  where there is no food or water?
  We are disgusted with this wretched food!”

  In punishment the LORD sent among the people saraph serpents,
  which bit the people so that many of them died.
  Then the people came to Moses and said,
  “We have sinned in complaining against the LORD and you.
  Pray the LORD to take the serpents away from us.”
  So Moses prayed for the people, and the LORD said to Moses,
  “Make a saraph and mount it on a pole,
  and whoever looks at it after being bitten will live.”
  Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole,
  and whenever anyone who had been bitten by a serpent
  looked at the bronze serpent, he lived.

  Responsorial Psalm Ps 102:2-3, 16-18, 19-21

  R. (2) O Lord, hear my prayer, and let my cry come to you.
  O LORD, hear my prayer,
  and let my cry come to you.
  Hide not your face from me
  in the day of my distress.
  Incline your ear to me;
  in the day when I call, answer me speedily.
  R. O Lord, hear my prayer, and let my cry come to you.
  The nations shall revere your name, O LORD,
  and all the kings of the earth your glory,
  When the LORD has rebuilt Zion
  and appeared in his glory;
  When he has regarded the prayer of the destitute,
  and not despised their prayer.
  R. O Lord, hear my prayer, and let my cry come to you.
  Let this be written for the generation to come,
  and let his future creatures praise the LORD:
  “The LORD looked down from his holy height,
  from heaven he beheld the earth,
  To hear the groaning of the prisoners,
  to release those doomed to die.”
  R. O Lord, hear my prayer, and let my cry come to you.

  Verse Before the Gospel

  The seed is the word of God, Christ is the sower;
  all who come to him will live for ever.

  Gospel Jn 8:21-30

  Jesus said to the Pharisees:
  “I am going away and you will look for me,
  but you will die in your sin.
  Where I am going you cannot come.”
  So the Jews said,
  “He is not going to kill himself, is he,
  because he said, ‘Where I am going you cannot come’?”
  He said to them, “You belong to what is below,
  I belong to what is above.
  You belong to this world,
  but I do not belong to this world.
  That is why I told you that you will die in your sins.
  For if you do not believe that I AM,
  you will die in your sins.”
  So they said to him, “Who are you?”
  Jesus said to them, “What I told you from the beginning.
  I have much to say about you in condemnation.
  But the one who sent me is true,
  and what I heard from him I tell the world.”
  They did not realize that he was speaking to them of the Father.
  So Jesus said to them,
  “When you lift up the Son of Man,
  then you will realize that I AM,
  and that I do nothing on my own,
  but I say only what the Father taught me.
  The one who sent me is with me.
  He has not left me alone,
  because I always do what is pleasing to him.”
  Because he spoke this way, many came to believe in him.
  – – –
  Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any part of it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, including electronic or digital, without permission in writing from the copyright owner.

CZYTANIA PO POLSKU

 

 • Czytania na wtorek, 20 marca 2018

  Dzień powszedni

  (Lb 21, 4-9)
  Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: “Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: “Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: “Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

  (Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21)

  Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

  Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
  a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
  Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
  nakłoń ku mnie Twe ucho,
  w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

  Poganie będą się bali imienia Pana,
  a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
  bo Pan odbuduje Syjon
  i ukaże się w swym majestacie.

  Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych
  i nie odrzuci ich modłów.
  Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń,
  lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

  Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
  popatrzył z nieba na ziemię,
  aby usłyszeć jęki uwięzionych,
  aby skazanych na śmierć uwolnić.

  (Aklamacja)
  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

  (J 8, 21-30)
  Jezus powiedział do faryzeuszów: “Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.Mówili więc Żydzi: “Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” A On rzekł do nich: “Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych”. Powiedzieli do Niego: “Kimże Ty jesteś?” Odpowiedział im Jezus: “Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: “Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.